Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Blanka Svobodová: Udržitelné podnikání? Klientům nabízíme kompletní služby

21. 07. 2021 | Rozhovory

Blanka Svobodová: Udržitelné podnikání? Klientům nabízíme kompletní služby

21. 07. 2021 | Rozhovory

V oblasti zeleného financování máme konkrétní produkty, know-how, expertizu a zároveň řadu příkladů dobré praxe. Chceme se o to s firmami podělit a inspirovat je k zamyšlení nad jejich fungováním, říká Blanka Svobodová Tribe Leader v Corporate Segment Tribe.

Komerční banka se v poslední době prezentuje jako „zelená banka“, dala si například závazek dosáhnout do roku 2026 uhlíkové neutrality, snaží se výrazně omezovat produkci odpadu atd. Jakou má k tomu motivaci? Vyžadují to vaši klienti? 
Především to vyžadujeme my sami. KB je dlouhodobě aktivním hráčem v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání, proto jdeme v rámci našich možností sami příkladem, včetně tohoto závazku. Co se týče našeho „zeleného“ přístupu, který se zrcadlí v našich produktech a službách, tak tím logicky reagujeme na celospolečenské změny vyvolané snahou omezovat negativní vlivy na životní prostředí.

Transformace k bezuhlíkové ekonomice se zastavit nedá a v našich podmínkách je patrná zejména v některých sektorech, jako je např. na uhlí založená energetika či automobilový průmysl. Proto je důležité soustředit se na šance, které tato transformace může českým firmám přinést, včetně nemalých investičních pobídek z Evropské unie nebo národních programů. V tomto kontextu je nutné uvědomit si nezastupitelnou roli bankovního sektoru.

V rámci programu Optimalizujte zeleně pomáháte klientům zajistit zvýhodněné financování energeticky úsporných programů. Podle jakých kritérií se hodnotí, jestli je projekt energeticky úsporný?
Program Optimalizujte zeleně, který jsme připravili ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) a Evropskou investiční bankou, je ve svých podmínkách velmi jednoduchý. O finanční podporu v podobě úvěru na ekologizaci provozu mohou požádat právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy. Musí zároveň splňovat podmínku, že investice ke snížení energetické náročnosti dosáhne minimálně deseti procent roční úspory energie v konečné spotřebě, oproti stavu před realizací projektu. 

Samotný záměr je tedy třeba doložit energetickým posudkem, se kterým pomohou specialisté z KB Advisory, partnerské společnosti Komerční banky, kteří navíc žadatelům nabídnou pomoc se zpracováním energetického posudku a bezplatně prověří, zda jejich projekt splňuje podmínky přijetí.

Jakého finančního zvýhodnění mohou klienti v tomto smyslu dosáhnout?
Stejně jako podmínky, také finanční zvýhodnění je stejné pro všechny žadatele. V případě kladného posouzení mohou získat bezúročný úvěr od ČMZRB až do maximální výše 60 milionů korun, který je možné kdykoli v průběhu čerpání bezplatně splatit. Zde pouze připomenu, že alespoň dvacet procent hodnoty způsobilých výdajů projektu by mělo být kryto investičním úvěrem Komerční banky, na který ČMZRB rovněž poskytuje úrokovou subvenci. A to až do výše patnácti procent z výše úvěru, maximálně čtyři miliony korun. Dalším podstatným benefitem je příspěvek ČMZRB na energetický posudek do výše osmdesáti procent způsobilých výdajů, maximálně dvě stě padesát tisíc korun.

V oblasti energeticky úsporných projektů Komerční banka poskytuje rovněž poradenskou službu prostřednictvím společnosti KB Advisory. Co je podle vás její hlavní přidanou hodnotou, v čem je unikátní?
Společností, které nabízejí dotační poradenství nebo energetické posudky, je na trhu celá řada. Hlavní přidanou hodnotu a vlastně unikátností poradenského servisu KB Advisory je komplexita, tedy rozsah poskytovaných služeb. KB Advisory ve spojení s Komerční bankou umí klienta provést celou zákaznickou cestou. Od identifikace toho, kde hledat úspory, přes návrh konkrétních kroků, energetický management či pomoc se získáním veřejné podpory až po financování projektu.

A to vše s detailní znalostí klienta, kterému je dodána kompletní služba tzv. na klíč, aniž by musel shánět dílčí subdodavatele či poradce. Zde musím připomenout další důležitý aspekt z pohledu našich klientů, a to je předběžné posouzení certifikovaným specialistou zdarma. Tedy ověření, zda má smysl zamýšlený projekt zpracovávat. Už pouze doplním, že další oblastí, kde KB Advisory disponuje odborným know-how, je oblast veřejných zakázek a výběrových řízení. 

Ve spolupráci s CIRA Advisory jste spustili web Společně udržitelně. Jeho cílem je motivovat, ukázat příklady dobré praxe atd., ale zároveň poskytovat klientům komplexní poradenství při financování i nastavování cirkulárních principů v hospodaření firem. V čem nebo jak tento projekt navazuje na již zmiňovaný program Optimalizujte zeleně a služby KB Advisory?
Všechny tyto aktivity se doplňují a společně tvoří ucelený přístup banky ke klientům z pohledu jejich podpory při financování udržitelného podnikání. Stručně řečeno máme konkrétní produkty, know-how a expertizu, ale zároveň díky historické zkušenosti, která představuje více než osmnáct miliard korun investovaných do podpory zelených projektů, také řadu příkladů dobré praxe. O ty se s firemními klienty či obecně firmami chceme podělit a inspirovat je tak k zamyšlení nad jejich fungováním. Současně chceme přinášet ve spolupráci s partnery aktuální informace, aby vše měli pěkně pohromadě na jednom místě.

Komerční banka také nedávno oznámila partnerství s online tržištěm odpadových materiálů CYRKL. V čem bude tahle spolupráce spočívat a v čem je pro vás zajímavá?
Problematiku odpadů vnímáme u našich klientů jako jedno ze stěžejních témat, které má zásadní dopad na jejich byznys. Proto v našem přístupu k podpoře udržitelného podnikání navazujeme spolupráce s partnery, kteří disponují odbornou znalostí v dané problematice a mohou být klientům nápomocni. A spolupráce s CYRKLem do této logiky naprosto zapadá. Snahou je hledat v podnikání takové cesty, které nejenže umožní, aby odpad nekončil na skládkách, ale i to, že se stane zdrojem, který je možné třeba energeticky využít, ještě lépe recyklovat nebo dosáhnout jeho opětovného využití, a které v konečném důsledku umožní předcházet jeho vzniku. 

Blanka Svobodová

Tribe Leader v Corporate Segment Tribe, Komerční banka

Témata článku

Cirkularita    //    Energetika    //    Lidé    //    Udržitelnost

Související

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.