Váš odborný a spolehlivý rádce       //       Kontakty       //        Archiv

Váš odborný a spolehlivý rádce

Jak zvládnout mezinárodní tendr

16. 11. 2020 | Servis

Jak zvládnout mezinárodní tendr

16. 11. 2020 | Servis

Čemu byste měli věnovat pozornost v případě, že se chystáte přihlásit do evropské veřejné soutěže na projekt v oblasti cirkulární ekonomiky.

Evropská unie se už několik let snaží o přechod z lineárního na cirkulární model hospodářství. Tak aby byla ekonomika založena na recyklaci, předcházela vzniku odpadů a výrobky využívala opakovaně. Jedním z nástrojů, pomocí kterého chce cíle dosáhnout, je koncept Extended Producer Responsibility. Ten, zjednodušeně řečeno, klade odpovědnost za produkt až do konce jeho životnosti na výrobce. A toto se pak promítá do dalších oblastí, kterým je nutné v případě zájmu o účast v evropském tendru na projekt v cirkulární ekonomice věnovat pozornost. Pojďme probrat ty hlavní.

Korporátní struktura: Měli byste být spolehliví

V první řadě je třeba vyhodnotit, jestli vaše korporace nemá nedostatky v klíčových oblastech z pohledu účasti v tendru. Jedná se zejména o finanční závazky, například nedoplatky na daních či sociálním pojištění. Rovněž finanční kondice musí být bez známek výrazných problémů. Asi nepřekvapí, že výraznou komplikací mohou být úpadek, likvidace, dohody o vyrovnání s věřiteli nebo pozastavení obchodní činnosti. Problematické je pochopitelně i případné odsouzení za trestný čin v minulosti. A potíže vám může způsobit i trestněprávní minulost členů statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů.

Nezapomínejte ani na další oblasti. Soutěžitel v evropském tendru by měl mít jasnou vlastnickou strukturu a tu byste měli být schopni doložit. Také je třeba mít v pořádku veškeré zakládací a další dokumenty vztahující se k činnosti. Musíte být také schopni dostát povinnostem, k nimž se v rámci tendru hodláte zavázat, a to jak materiálně, personálně, tak i finančně. „Zkrátka byste měli být prokazatelně spolehliví, transparentní, v dobré finanční dispozici, bez problematických aktiv a schopni naplnit závazky vyplývající z případně uzavřené smlouvy,“ shrnuje Tomáš Ščerba, Local Partner ve společnosti White & Case.

Duševní vlastnictví: Pozor na reputační riziko

Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, jedná se jak o to registrované, tedy patenty, ochranné známky a užitné, resp. průmyslové vzory, tak i o vlastnictví neregistrované. Čili autorská práva, obchodní tajemství aj. Je nutné, abyste měli vypracovaná pravidla interního nakládání s těmito produkty. Bez nich riskujete jak porušení licenčních politik, tak třeba i ztrátu nebo částečné odhalení obchodně citlivých či důvěrných informací, případně dokonce vysoce střeženého know-how. „Příkladem z praxe může být nechtěné uvolnění zdrojových kódů včetně komentářů a anotace k nim nad rámec požadavků zadavatele,“ vysvětluje Tomáš Ščerba.

Bez jasných pravidel navíc nelze vyloučit negativní účinky tzv. vendor lock-in efektu, tedy exkluzivity, a s tím spojené mj. reputační riziko. Veškeré skutečnosti byste tedy určitě měli zvažovat a ošetřit už před vstupem do tendru.

Ošetření transakce a ochrana zahraničních investic

Pokud jde o samotnou transakci, vždy byste měli pečlivě zvážit možnosti své společnosti z pohledu splnění všech požadavků zadavatele. A to buď samostatně nebo v partnerství s dalšími firmami. Pak je zásadní vymezit jasná pravidla pro účast v soutěži, zabývat se otázkami rozdělení kompetencí, odpovědnostmi a personálním i materiálním zajištěním plnění podmínek.

A nezapomeňte ani na rozdělení případně generovaného zisku a společného působení na trhu. V této souvislosti je důležité zvážit časování transakce, a to zejména s poukazem třeba na splnění daňových testů. Přemýšlet je nutné rovněž o zajištění firmy z hlediska kurzových výkyvů, protože nevhodné nastavení transakce může vyústit až v poškození akcionářů.

Jelikož jsou na úrovni evropských společenství výrazné snahy provádět screening zahraničních investic, určitě promyslete i kvalitu samotného plnění s přihlédnutím k původu finančních prostředků. Pokud totiž nesplníte podmínky nařízení, případně národní úpravy, může se stát, že kvůli restrikcím nebudete moci službu či produkt realizovat.

Kybernetická bezpečnost: Až příliš často jde o slabý článek

Podle Tomáše Ščerby je v rámci cirkulární ekonomiky velký tlak na dlouhodobost řešení, které musí být ze všech úhlů kvalitní a robustní. Slabým článkem mnohdy bývá absence přesných organizačních a technických opatření na úseku informační a kybernetické bezpečnosti. „Firmy a organizace totiž často řádně neprovádějí penetrační testování na softwarové a hardwarové infrastruktuře, hardeningové testy ani další klíčová bezpečnostní opatření,“ upozorňuje Tomáš Ščerba. To může vyústit nejen v administrativní postih orgánů veřejné moci, ale v krátkém čase v mnohem závažnější důsledek – neschopnost provést specifická opatření předepsaná po provedené státní kontrole.

Ochrana spotřebitele a jeho práv

Účastník evropského tendru na projekt v oblasti cirkulární ekonomiky musí být schopen ve vztahu ke svému produktu či službě zajistit řádnou podporu. Typicky jde o servisní místa po dobu celé jeho životnosti, zákaznickou podporu a v některých případech třeba i zpětný odběr produktů, jejichž životnost již skončila. V tomto ohledu je na půdorysu kvalitních smluvních ujednání nutné zvážit spolupráci s dalšími subjekty – a jedná se i o spolupráci přeshraniční. Dále je nutné, abyste byli schopni dostát všem legislativním požadavkům na ochranu spotřebitele v zemích Evropské unie, na jejichž trzích bude produkt dostupný.  

Jak tedy vyplývá z výše uvedených řádků, největší pozornost je nutné věnovat již samotné přípravě na účast v tendru. Tomáš Ščerba pak s ohledem na její složitost, komplexnost a zejména časovou, finanční, personální i materiální náročnost doporučuje obrátit se na specializovanou právní kancelář.

Tomáš Ščerba

Local Partner, White & Case

Témata článku

Související

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

Vyjděte ze zelené transformace jako vítězové

K tomu, jak ve vaší firmě přistupujete k implementaci ESG strategie, čím dál častěji při svém rozhodování přihlížejí investoři, zákazníci i obchodní partneři. Oblast ESG ovšem může i ve zkušených podnikatelích vyvolávat respekt. Prvním krokem by tak vždy mělo být...

pokračovat ve čtení
Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Ať vašemu e-shopu neujede vlak

Firmy, které svým klientům nabízejí uživatelsky přívětivé nakupování, rostou. Vyvarujte se zbytečných chyb a zařaďte se mezi ně. „Dnešní zákazníci očekávají, že budou mít možnost platit pomocí svojí oblíbené metody, nebo dokonce na splátky. Zboží přitom chtějí pokud...

pokračovat ve čtení

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.